• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 8 SMP
  • LINGKARAN
  • Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran

Perhatikan gambar berikut. A B C D E O Titik O adalah pusat lingkaran. Besar sudut AOE = 96 dan sudut BOD = 46. Besar sudut BCD adalah .... a. 25 c. 36 b. 30 d. 46

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!